Reglement Passantenhaven Maasbracht

 

Artikel 1

Openstelling

De passantenhaven Maasbracht is geopend van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2

Soort vaartuigen

De passantenhaven Maasbracht is uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen met een maximale lengte van 20 meter.

 

Artikel 3

Innemen ligplaats

Het is verboden tussen zonsondergang en zonsopgang ligplaats in te nemen, vaartuigen te verplaatsen of de passantenhaven te verlaten.

 

Artikel 4

Afmeren

De rechthebbende op een vaartuig moet er voor zorgen dat het vaartuig op een juiste manier is afgemeerd, zodanig dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steigers of palen.

 

Artikel 5

Liggeld

Voor het afmeren en afgemeerd houden van

een vaartuig in de passantenhaven is liggeld en toeristenbelasting verschuldigd. Rederij Cascade is gerechtigd om het liggeld en de toeristenbelasting te innen.

1. Het liggeld bedraagt € 1,25- (incl. BTW) per meter  lengte vaartuig per dag of een gedeelte daarvan.

2. De toeristenbelasting bedraagt € 1,09-

per persoon per overnachting.

 

 

 

3. In aanvulling op het liggeld wordt € 2,50 per vaartuig per dag in rekening gebracht in verband met het gebruik van stroom/water.

4. In aanvulling op het liggeld wordt € 2,50 per vaartuig per dag in rekening gebracht in verband met het gebruik van de voorzieningen (douche en toilet) op de naast gelegen “Cruise Terminal”.

 

Artikel 6

Gebruiksregels

1. De passantenhaven is uitsluitend toegankelijk voor gebruikers van de passantenhaven. Toegang is verkrijgbaar via de door Rederij Cascade uitgegeven toegangssleutel/toegangscode.

2. Het is verboden in de passantenhaven te zwemmen, te spelevaren, te hengelen of te surfen.

3. Van 22.00 uur tot de volgende ochtend om 7.00 uur dient de nachtrustperiode in acht te worden genomen. Ook daarbuiten is geluidshinder of anderszins hinderlijk gedrag verboden.

 

Artikel 7

Milieuhygiëne

1. Voor het verwijderen van afval of vuilnis kan door de gebruikers van de passantenhaven gebruik worden gemaakt van de afvalcontainer op de “Cruise Terminal”. De passantenhaven voorziet niet in een mogelijkheid tot het lozen van de inhoud van vuilwatertanks, chemische toiletten e.d.

2. Wanneer als gevolg van een ongeval, lekkage of andere manier, benzine, andere licht ontvlambare of verontreinigende stoffen overboord

 

gaan of op een andere manier  in het water terecht komen, is de rechthebbende op een vaartuig verplicht dit onmiddellijk aan de beheerder of bij diens afwezigheid aan de politie te melden.

3. Het gebruik van een op het water lozend toilet is verboden.

 

Artikel 8

Herstelwerkzaamheden

Het is niet toegestaan de passantensteiger te gebruiken voor het stallen van vaartuigen en/of het ter plaatse verrichten van grote reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan de vaartuigen.

 

Artikel 9

Brandveiligheid

Het vaartuig moet uitgerust zijn met een goed functionerende brandblusser.

 

Artikel 10

Ordebepaling

1. Zolang het vaartuig in de passantenhaven verblijft is de rechthebbende verplicht alle aanwijzingen op te volgen van de beheerder, toezichthoudende ambtenaren, politie en/of brandweer.

2. Degene die in strijd handelt met dit reglement of zich aan wangedrag schuldig maakt kan door burgemeester en wethouders gelast worden zich direct uit de passantenhaven te verwijderen.

 

Indien u vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

Rederij Cascade:

06-10005888 of

Gemeente Maasgouw: 0475 85 25 00.

 

 

Disclaimer